Terug naar nieuwsoverzicht

Hier vindt u een extract van de bestuursvergadering van de Dorpsraad Renesse van vrijdag 18 december 2015.

 

  1. Opening door de voorzitter.

 

  1. Verslag vergadering 27 november 2015: vastgesteld en goedgekeurd.

 

  1. Ingekomen stukken en mededelingen.

– themabijeenkomst Van statushouder naar buurtgenoot. Joke en Nicoline zijn er geweest.

Gemeente heeft een taakstelling (huisvesting) voor statushouders. Uitvoerend orgaan is Zeeuwland.

Er is een discrepantie tussen vraag en aanbod woningen.

– bericht over subsidie 2016 en 2019. Toewijzing is € 5.972 per jaar.

– Aktie NLDoet doen wij als Dorpsraad niet mee.

– korting op zorgverzekering, zie website

– Ingenieursbureau Juust geeft, aan Nicoline en Han, uitleg over de komende werkzaamheden aan de Mauritsweg tevens herinrichting.

 

  1. Huishoudelijke zaken:

Frans en Joke hebben de nieuwjaarsreceptie gebudgetteerd. Qua aantal gaan we uit van dezelfde omvang als op ledenvergaderingen.

Programma samengesteld. Flyer/uitnodiging wordt gemaakt. Aankondiging op facebook en website.

– declaraties voor dit jaar inleveren.

– brief vrijwilligerspunt SD, ter informatie.

– werkgroep december uitnodigen.

– Kerstboomverbranding moet nog geregeld worden. Voor volgend jaar nieuwe kerstboomverlichting en eigen haspel aanschaffen.

 

  1. Overleg Gemeente/ Masterplan

– Frans, Arie en AG waren aanwezig bij de behandeling van het masterplan door de commissie openbare ruimte. Uitleg door Frans. Conclusie: het Masterplan Renesse is een hamerstuk in de volgende raadsvergadering.  Het verkeerscirculatieplan is nog een moeilijk punt.

 

  1. Aandachtgebieden.

* Openbare orde/ veiligheid: Het susteam komt terug. In tegenstelling tot eerdere berichten is besloten volgend jaar geen BOA’s in te zetten maar het susteam voor de handhaving.

 

* De originele tekening van de vlindertuin, zoals bedoeld door de WEA, wordt gescand en gemaild naar Nicoline. Eventueel op de website.

 

* Vergaderschema 2016 wordt goedgekeurd

*Wellicht is komende zomer de laatste keer dat de kermis rondom de kerk plaatsvindt. Alternatieve locatie is het Transferium. Er gaat een van de bewoners van de Kromme Reke een brief uit naar de Gemeente om dit standpunt te bepleiten.

* Het financieel overzicht 2015 is begin januari klaar. Kascontrole; Frans en Hans.

 

  1. Sluiting.

De voorzitter sluit deze vergadering.